nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
25 Czerwca 2021   imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm
LINK: BIP
KALENDARZ
  Strategia Rozwoju Gminy

Strategia rozwoju Gminy Wręczyca Wielka
Strategię opracował zespół Biura Marketingu i Consultingu "Uniconsulting" S.C. przy współpracy z Panem Wójtem Henrykiem Krawczykiem, władzami oraz mieszkańcami Gminy Wręczyca Wielka.


METODYKA PROWADZENIA PROCESU OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU
GMINY WRĘCZYCA WIELKA

1. ETAPY PRAC

Proces opracowywania strategii rozwoju w Gminie Wręczyca Wielka w dużej mierze bazował na aktywnym uczestnictwie mieszkańców. Przyjęto założenie, że maksymalnie będzie się angażować mieszkańców w budowę programu strategii rozwoju gminy, tak by była ona tworzona przez samych zainteresowanych jej rozwojem.

Etap 1

Budowę strategii rozwoju gminy rozpoczęto od zebrania danych niezbędnych do opracowania fazy diagnostycznej (analizy obecnego stanu i uwarunkowań rozwoju).
Równolegle ze zbieraniem danych przeprowadziliśmy wywiady z Wójtem, członkami Zarządu, przedstawicielami Rady Gminy, z kilkoma mieszkańcami i z osobami z zewnątrz gminy, które na jej terenie lub na rzecz jej rozwoju pracują.

Etap 2

Następnie rozpoczęto proces badania aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy.
Przeprowadzono badanie opinii społecznej dotyczące przyszłości gminy poprzez ankietowanie społeczeństwa w poszczególnych miejscowościach gminy.
Wykorzystano materiały pochodzące z zebrań wiejskich przeprowadzonych w styczniu i lutym na terenie gminy.

Etap 3

Wyniki działań z poprzednich etapów porównano z wynikami prowadzonej równolegle diagnozy obecnego stanu gminy, co z kolei pozwoliło ustalić priorytetowe kierunki rozwoju gminy, które nie kolidowały z wynikami diagnozy obecnego stanu gminy, a równocześnie były akceptowane przez respondentów objętych ankietowaniem. W etapie tym nakreślono główne cele strategiczne.

Podsumowanie

Przedstawione wcześniej działania tj. wywiady z kluczowymi osobami, ankietowanie oraz analiza i diagnoza obecnego stanu gminy stały się podstawą do określenia zasadniczych przesłanek rozwoju gminy, wizji przyszłości gminy oraz celów strategicznych. Dopiero wtedy można było określić cele operacyjne, zadania i projekty wdrożeniowe.

2. BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

W trakcie całego procesu budowania strategii zostały przeprowadzone badania opinii społecznej wśród mieszkańców gminy.
Dzięki przeprowadzonym badaniom opinii społecznej określono nastawienie mieszkańców do rzeczywistości gminnej, czyli jak mieszkańcy odbierają i oceniają przedsięwzięcia realizowane przez Zarząd Gminy. Określono profil socjologiczny grup odbiorców społeczności Gminy Wręczyca Wielka. Badania te pozwoliły na wnioskowanie co do zakresu i charakteru zmian, które mogą być skutecznie realizowane.
Efektem badań było również:
- określenie postaw życiowych mieszkańców gminy,
- określenie jak mieszkańcy postrzegają swoją gminę,
- określenie wizji rozwoju gminy jaką posiadają „zwykli” mieszkańcy,
- dokonanie oceny nastawienia mieszkańców do turystów,
- dokonanie oceny nastawienia mieszkańców do potencjalnych inwestorów.

3. PRACE NAD TWORZENIEM STRATEGII ROZWOJU

Priorytetowe kierunki rozwoju określone zostały na podstawie wywiadów i spotkań a także z władzami gminy. Określono cele strategiczne, cele operacyjne oraz zadania przez konsultantów „Uniconsultingu”. Proces opracowywania polegał na uzyskaniu zgodności wewnętrznej planowanych działań, konsultacji oraz dyskusji. Tak wypracowana i zredagowana strategia została opracowana przez zespół "Uniconsultingu".

DIAGNOZA OBECNEGO STANU GMINY

Położenie gminy, jej otoczenie oraz powiązania wewnętrzne i zewnętrzne warunkują rozwój społeczno - gospodarczy oraz określają miejsce w układzie gospodarczym i przestrzennym województwa i kraju.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną z 166 gmin województwa śląskiego. Położona jest w powiecie kłobuckim (9 gmin). Leży w północnej części województwa, w odległości 12 km od Częstochowy. Zajmuje powierzchnię 148 km 2, co stanowi ok. 1,2 % powierzchni województwa śląskiego (12 309 km2) i 16,6 % powiatu kłobuckiego (889 km2). Ludność Gminy Wręczyca Wielka liczy 16 924 mieszkańców (stan na 25.02.1999 r), co stanowi niespełna 0,4 % ludności województwa śląskiego (4 889 tys.) oraz 19,8 % ludności powiatu kłobuckiego (85 tys.).
Graniczy z gminami: Kłobuck, Opatów i Panki - na północy, Częstochowa - na wschodzie, Herby - na południu oraz Przystajń i Blachownia - na zachodzie. Centralnym ośrodkiem gminy jest miejscowość Wręczyca Wielka. Większe ośrodki w gminie to: Kalej, Truskolasy, Borowe oraz Bieżeń. W skład gminy wchodzi 28 sołectw skupiających 26 miejscowości.
Do głównych czynników rozwoju gospodarczego danego obszaru należy jego położenie oraz potencjał ludnościowy. Poza teren gminy w 1988 r. dojeżdżało do pracy w Częstochowie - 26% a 33% do miast GOP. Gmina Wręczyca Wielka zlokalizowana jest w bliskiej odległości od miasta Częstochowy oraz powiatowego ośrodka. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Śląsk - Porty oraz linia kolejowa Herby Nowe - Wieluń - Kępno. Także przebiega droga wojewódzka Częstochowa - Wręczyca Wielka - Olesno. Odległość gminy do wybranych miast Polski wynosi: Katowice 78 km, Opole 88 km, Kraków 130 km, Łódź 137 km, Warszawa 226 km.

Historia

O przeszłości historycznej osadnictwa świadczyć może 38 zarejestrowanych stanowisk archeologicznych oraz nieliczne zachowane obiekty zabytkowe. Są to: występujące w rejonie Truskolas cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu), stanowisko "Zamczysko" z wczesnego średniowiecza w miejscowości Wręczyca Mała, obiekty zabytkowe w postaci zespołu dworskiego w Grodzisku, cmentarza, kaplic, kościoła w Truskolasach, młyna w Pile (ruina) i budynków mieszkalnych w kilku miejscowościach.
Osadnictwo rozwijało się w oparciu o naturalne zasoby przyrody - grunty rolne, lasy oraz surowce mineralne - rudy żelaza (rejon Wręczyca Wielka - Kalej -Golce).
W przekazach historycznych dotyczących lat 1815 - 50 znajdujemy informacje o istnieniu szkół elementarnych we wsiach: Truskolasy, Węglowice, Wręczyca i Piła. Świadczy to o stałym rozwoju osiedli wiejskich.
W latach 1950 - 60 rozwój kopalnictwa rud żelaza oprócz zagospodarowania terenu gminy obiektami przemysłowymi z nim związanymi, zaakcentował się w terenie charakterem zabudowy mieszkaniowej (osiedla przykopalniane), a rozwój urbanizacji lat 1970 - 80 przemieszaniem zabudowy zagrodowej z jednorodzinną, realizowaną dla ludności zatrudnionej głównie poza terenem gminy.

2. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNO - PRZYRODNICZE GMINY

Pod względem geograficznym Gmina Wręczyca Wielka położona jest na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej w obrębie trzech regionów fizyczno-geograficznych: Obniżenia Górnej Warty, Progu Środkowo - Jurajskiego (Garb Herbski) oraz Wyżyny Wieluńskiej.
Gmina Wręczyca Wielka pod względem geologicznym znajduje się w części północno - wschodniej monokliny Śląsko - Krakowskiej.
Charakteryzuje się ona monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża. Utwory starsze od trzeciorzędu - trias, jura, stanowią jednoskrzydłową antyklinę, zapadającą łagodnie ku północnemu wschodowi pod niewielkim kątem 1 - 5°.

Surowce mineralne występujące na terenie gminy zaliczono do następujących grup surowcowych:

-surowce okruchowe

Surowce okruchowe występują w postaci piasków, pospółek i żwirów pochodzenia lodowcowego i wolnolodowcowego. Eksploatowane są w kilku punktach na terenie gminy głównie dla potrzeb budownictwa lokalnego (Grodzisko, Wręczyca Wielka, Truskolasy, Hutka, Nowiny, Czarna Wieś). Ponadto na terenie gminy występują udokumentowane złoża piasków na północ od miejscowości Hutka oraz piasków i żwirów na terenie lasów państwowych na granicy z gminą Panki.

-surowce ilaste

Surowce ilaste reprezentowane są przez iły rudonośne doggeru. W
ykorzystywane są one do produkcji materiałów ceramicznych (cegła, akerman) dla potrzeb budownictwa lokalnego (cegielnia Grodzisko).
Udokumentowane a nie eksploatowane złoże iłów batońskich (dogger) występuje na terenie miejscowości Grodzisko - Wręczyca Wielka i Mała.

-surowce wapienne

Surowce wapienne reprezentowane przez złoża wapieni malmu były eksploatowane dla potrzeb budownictwa lokalnego, w miejscowości Pierzchno. Obecnie eksploatacji zaniechano.

-rudy żelaza - złoża udokumentowane - obecnie nie eksploatowane.

Obszar Gminy Wręczyca Wielka odwadnia sieć rzeczna należąca do zlewni rzeki Warty.
Zachodnią i północno - zachodnią część gminy odwadnia Pankówka i Biała Oksza z dopływami, wschodnią - Czarna Oksza z dopływami i Biała Oksza z dopływami, fragmentarycznie Gorzelanka - dopływ Stradomki. Między dopływami Liswarty i Warty przebiega dział wody III - rzędu. Rzeka Pankówka bierze początek na zachód od miejscowości Węglowice. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 19 km. Dolinę rzeki zajmują łąki częściowo podmokłe z nielicznymi torfowiskami. Średnia głębokość rzeki wynosi 0,6 m, szerokość średnia 5 m. Szybkość przepływu rzeki wynosi 0,5m/sek. Średnia wysokość brzegów 1 - 1,5 m. Brzegi na odcinkach uregulowanych ubezpieczone są darnią i płotkiem faszynowym.
Rzeka Czarna Oksza bierze początek w okolicy wsi Golce i płynie w kierunku wschodnim. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 14 km i odcinek ten jest w całości uregulowany. Średnia głębokość rzeki wynosi 0,5 m, szerokość średnia 4 m. Brzeg posiada ubezpieczony darnią i płotkiem faszynowym. Szybkość przepływu 0,4 m/sek. Średni spadek 1 - 5 %. Oprócz wód płynących na terenie gminy występują wody powierzchniowe stojące.
W pobliżu miejscowości Jezioro i na terenie miejscowości Wręczyca Wielka (przy lesie państwowym) znajdują się zarastające jeziora - oczka. Sztuczny ciąg zbiorników hodowlanych zlokalizowanych na dopływie Czarnej Okszy w miejscowości Grodzisko. W Pile I znajduje się zbiornik wodny.

Warunki klimatyczne

Gmina Wręczyca Wielka położona jest w zachodniej części częstochowsko - kieleckiej dzielnicy klimatycznej.
Korzystne są warunki klimatyczne:
- średnioroczna temperatura powietrza - 7,5°C,
- okres wegetacji - 212 dni,
- okres bezprzymrozkowy - 150 dni,
- długość zalegania okrywy śnieżnej - 71 dni,
- średnia liczba dni z mgłą - 28 dni.
Mniej korzystne są warunki wilgotnościowe. Średnia suma opadów wynosi 650 mm z objawami niedoboru w miesiącach maj - sierpień.

3. WALORY PRZYRODNICZE I POZAPRZYRODNICZE GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Gmina Wręczyca Wielka posiada wiele walorów krajobrazowych i turystycznych.
Na wartości przyrodnicze gminy składa się bogata i interesująca flora, obejmująca rzadkie rośliny wpisane do "Czerwonej Księgi" (8 gatunków), torfowiska (np. "Jeziorowe Bagno"), stare wiekowe drzewa otaczające obiekty sakralne, czy pojedyncze rozrzucone przy drogach - jako pomniki przyrody. Na szczególną uwagę zasługują ok. 200 - letnie dęby porastające wały obronne i fosy w rezerwacie przyrody "Zamczysko".
Niewiele jest natomiast zabytków architektury, do najcenniejszych zaliczyć należy drewniany kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Truskolasach, wzniesiony w pierwszej połowie XVIII wieku.

Na terenie gminy znajdują się również:

- pomniki przyrody - 6 obiektów, które zlokalizowane są w miejscowościach:
-Truskolasy 2 aleje lipowe + 1 dąb szypułkowy
-Wręczyca dąb szypułkowy
-Pierzchno lipa szerokolistna

Obszar Gminy Wręczyca Wielka, pomimo małego zróżnicowania hipsometrycznego i lokalnych przeobrażeń wywołanych przez przemysł wydobywczy w ok. Kalei, Wręczycy Wielkiej, Golcowej i Truskolas, stanowi niewątpliwie obszar o wysokich walorach krajobrazowych. Na jego atrakcyjność składa się różnorodność elementów krajobrazu, tworzących tu harmonijny i naturalny układ przestrzenny. Spotyka go się najczęściej w dolinach rzek - szczególnie ich górnych, źródliskowych odcinkach - oraz terenach leśnych, poprzecinanych licznymi ciekami wodnymi, śródleśnymi łąkami, polanami oraz kompleksem stawów w Grodzisku.

Przez teren Gminy Wręczyca Wielka przebiega częściowo "Szlak rezerwatów Przyrody" Blachownia - Lipie o łącznej długości 67,5 km. Szlak bierze początek w Blachowni, gdzie projektuje się utworzenie rezerwatu fizjocenotycznego "Moczary Stradomki". Stąd drogami leśnymi kieruje się na północ (omijając Kalej i Wręczycę Wielką) w kierunku Grodziska. Dalej doliną Czarnej Okszy opuszcza teren gminy. Na teren Gminy Wręczyca Wielka wchodzi ponownie od strony Nadleśnictwa Kłobuck i prowadzi na zachód linią oddziałową przez zwarty kompleks leśny leśnictwa Skrzeszów w kierunku Truskolas, gdzie zmienia się charakter wędrówki. Otwarty krajobraz z najwyższym wzniesieniem na ul. Słowackiego w Truskolasach stanowią doskonały punkt na dolinę Pankówki, którą szlak kieruje się w kierunku Panek, dostarczając wielu wrażeń estetycznych, obok podstawowych, których celem było poznawanie i obcowanie z przyrodą na całej długości wędrówki.

4. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNOŚCI GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Zjawiska oraz procesy demograficzne związane są z wieloma dziedzinami funkcjonowania gminy. Wywierają one wpływ na rynek pracy, rozwój sieci osadniczej, wyznaczają potrzeby w zakresie infrastruktury komunalnej, sieci usług itp. W związku z tym niezbędna jest znajomość tej problematyki, aby podejmowanie decyzji dotyczących gminy było trafne.

Gminę Wręczyca Wielka zamieszkują 16 924 osoby (stan na 25.02.1999 r.).
W skład gminy wchodzi 26 miejscowości, które tworzą 28 sołectw.
Liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy przedstawia tabela 1.

Tab.1 Liczba ludności Gminy Wręczyca Wielka (stan na 25.02.1999 r.)

l.p
Sołectwo
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
Liczba mieszkańców miejscowości ogółem
Gęstość zaludnienia sołectw
1
Bieżeń Bieżeń

779

180

2
Borowo Borowo

930

280

3
Bór Zapilski Bór Zapilski

375

150

4
Brzezinki Brzezinki

112

196

5
Czarna Wieś Czarna Wieś

534

338

6
Długi Kąt Długi Kąt

454

100

7
Golce Golce

381

170

8
Grodzisko Grodzisko

691

170

9
Hutka Hutka

918

112

10
Jezioro Jezioro

396

230

11
Kalej Kalej

1584

160

12
Klepaczka Klepaczka

455

90

13
Kuleje Kuleje

688

150

14
Nowiny Nowiny

366

150

15
Nowa Szrlejka Nowa Szrlejka

181

192

16
Pierzchno Pierzchno

227

65

17
Piła Pierwsza Piła Pierwsza

314

120

18
Piła Druga Piła Druga

311

132

19
Puszczew Puszczew

689

255

20
Szarlejka Szarlejka

814

135

21
Węglowice Węglowice

389

263

22
Wręczyca Mała Wręczyca Mała

553

230

23.
Wręczyca WielkaI Wręczyca Wielka

2686

395

24
Wręczyca Wielka II Wręczyca Wielka
25
Truskolasy I Truskolasy

1925

150

26
Truskolasy II Truskolasy
27
Wydra Wydra

170

120

28
Zamłynie Zamłynie

290

93

Razem:
16 924 114ostatnia aktualizacja: 2006-09-09 16:05
skok do góry strony


Dostępne kategorie:
 Herb Gminy
 Lokalizacja
 Historia
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Gospodarka
 Ochrona środowiska
 Strategia Rozwoju Gminy
 Zdjęcia
 Statystyka
 Gminna Ewidencja Zabytków

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"