nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
1 Czerwca 2023   imieniny obchodzą: Hortencja, Jakub, Konrad
LINK: BIP
KALENDARZ
  Fundusze na odnowę wsi

Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego
Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego stanowi kontynuację działań na rzecz odnowy i rozwoju wsi, rozpoczętą w ramach Programu Pilotażowego „Odnowa Wsi Śląskiej” w 2002 r. Ideą, która przyświeca rozwijaniu Programu w województwie śląskim jest pobudzanie procesu tworzenia na terenach wiejskich tzw. grup odnowy wsi – formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych, opartych na oddolnej inicjatywie mieszkańców – podejmujących szereg inicjatyw zmierzających do zrównoważonego rozwoju wsi przy jednoczesnym zachowaniu ich tożsamości i tradycyjnych wartości życia wiejskiego.
Program wychodzi naprzeciw zmianom strukturalnym obszarów wiejskich, które wiążą się m.in. z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi i bardzo mocno promuje postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który polega m.in. na przejmowaniu przez tradycyjną wieś nowych funkcji (np. turystycznych, biznesowych), uniezależniając je tym samym od tradycyjnie pojmowanego rolnictwa.
 
Zakładane przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi można podzielić na dwie grupy – nieinwestycyjne i inwestycyjne. Do pierwszej grupy zaliczają się nisko - budżetowe projekty, mające na celu integrację społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych świąt oraz tradycji, zachowanie wartości kulturowych obszarów wiejskich, promocję wsi, spotkania mieszkańców oraz organizowanie różnego rodzaju imprez na wsi. Grupę przedsięwzięć inwestycyjnych stanowią z kolei niewielkie projekty o charakterze materialnym, takie jak zagospodarowanie centrów wsi i miejsc przyjaznych dla mieszkańców i podróżnych, tworzenie muzeów wiejskich, miejsc spotkań mieszkańców, izb pamięci, kafejek internetowych czy terenów sportowo - rekreacyjnych.
 
W ramach Programu są ogłaszane konkursy:
1. Konkurs przedsięwzieć odnowy wsi;
1.1. Wsparcie „nieinwestycyjne” przedsięwzięć odnowy wsi;
1.2. Wsparcie „inwestycyjnych” przedsięwzięć odnowy wsi;
2. Piękna Wieś Województwa Śląskiego;
2.1. Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego;
2.2. Najpiękniejsza Zagroda Województwa Śląskiego;
2.3. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.
 
Szczegółowe zasady konkursu są ogłaszane każdorazowo dla poszczególnych edycji konkursu.


ostatnia aktualizacja: 2008-04-16 13:56
skok do góry strony

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW)
Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został zatwierdzony w lipcu 2007 r reguluje tryb i zasady przyznawania środków finansowych na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich. Program będzie realizowany w ramach czterech osi priorytetowych.
 
 
 
OŚ 1 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO
OŚ 2 POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH
OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ
OŚ 4 LEADER
 
 
 
 
W ramach  osi priorytetowych beneficjenci będą mogli składać wnioski na realizację zadań na obszarach wiejskich definiowanych na potrzeby PROW jako miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych:
- gmin wiejskich;
- gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców;
- gmin wiejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 
Gmina jako beneficjent może wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z Osi 3 i Osi 4 dla działań:
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Oś 3
Odnowa i rozwój wsi – Oś 3
Wrażanie lokalnych strategii rozwoju – Oś 4
 
Szczegółowy opis programu  oraz rozporządzeń znajduje się na stronie http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1469&LangId=0
 
 
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 
W dniu 21 marca 2008 roku weszło  w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w tym tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność i szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa na podstawie, której jest przyznawana pomoc
 
CEL DZIAŁANIA
 
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
 
RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPIERANYCH
 
Zadania inwestycyjne, koszty  kwalifikujące się do objęcia  pomocą finansową:
 1. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
 2. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury;
 3. budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kutlywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
 5. kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oswietlenia ulicznego;
 6. urządzanie i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
 7. budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej;
 8. zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
 9. rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
 10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
 11. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
 12. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12;
 14. zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
 15. zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji;
 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 
Kto się może ubiegać o dotację?
Podmiotem uprawnionym do uzyskania pomocy jest:
 1. gmina;
 2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 3. kościół lub inny związek wyznaniowy;
 4. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Forma i wysokość pomocy
Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, w tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu.
 


PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
 
Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach powyższego działania.
 
 
Cel działania
Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmująca elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno gospodarczy, co przyczyni się do poprawy życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Rodzaje przedsięwzięć wspieranych
Pomoc udzielana jest na realizację projektów w zakresie:
1. gospodarki wodno-ściekowej w szczególności,
a) zaopatrzenia w wodę,
b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;
2. tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3. wytworzenia lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.
 
 
 
 
Kto się może ubiegać o dotację?
Pomoc przyznawana jest:
1. gminie;
2. jednoosobowej spółce gminy;
3. gminnemu zakładowi budżetowemu
 
 
 
 
 
Forma i wysokość pomocy:
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów:
1.  budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli;
2.  rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest 3.  niezbędna w celu realizacji operacji;
4.  zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;
5.  zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych;
6.  zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych;
7. zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych;
8. budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów);
9.  zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;
10. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 
 
 
 
 
Wysokość refundacji do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż:
a) 4 000 000 zł - w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej;
b) 200 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych;
c) 3 000 000 zł – w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.  
  


ostatnia aktualizacja: 2008-05-05 12:32
skok do góry strony


Dostępne kategorie:
 Fundusze na odnowę wsi
 Plan odnowy miejscowości
 Place zabaw w Gminie Wręczyca Wielka

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"