nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
5 Lipca 2022   imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena
LINK: BIP
KALENDARZ
  Fundusz Sołecki

FUNDUSZ SOŁECKI
Rady Gminy Wręczyca Wielka  opowiedziała się za wyodrębnieniem w budżecie gminy na 2010 r.  środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009r. Nr XXVIII/247/09
 
Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?
Ilość pieniędzy dla danego sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Wójt corocznie w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.
Rada Gminy w terminie do 31 marca każdego roku podejmuje uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku.
 
Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?
Środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm. ).
 
Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?
Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo wniosków będzie przekazana przez burmistrza w terminie do 31 lipca każdego roku.
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
 
Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, który został przekazany wójtowi?
Jeżeli wójt oceni, że wniosek jest prawidłowo uchwalony i sporządzony, przekazuje go Radzie.

W przeciwnym wypadku ( jeśli wniosek nie jest prawidłowy ), wójt;
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa,
- sołtys może zgodzić się z oceną burmistrza ( wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy ),
lub
- w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – przekazać ponownie wniosek ( który można poprawić, uzupełnić) do Rady Gminy za pośrednictwem wójta
 
- w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa, Rada Gminy rozpatruje ten wniosek  terminie 30 dni od jego otrzymania.  Wójt musi uwzględnić rozstrzygnięcie rady w tym zakresie.
 
Kiedy wójt może od rzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy )?
 Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków ( zawiera błędy ), o którym mowa w ustawie o funduszu sołeckim.
Te błędy to np.:
- wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie,
- we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze,
- wniosek nie zawiera uzasadnienia,
- nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa,
- wniosek został przekazany do burmistrza po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.
 
Czy rada musi uwzględnić wniosek sołectwa?
Rada nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa w przypadku, gdy uzna, że zadania, które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim. Pieniądze z funduszu sołeckiego mają być przeznaczone na realizację zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców. Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku.
 
W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze?
W ciągu danego roku. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku
 
Kiedy zostaną utworzone pierwsze fundusze sołeckie?
Pierwsze fundusze sołeckie zostaną utworzone w 2010r, czyli sołtysi powinni do 30 września 2009r. złożyć wnioski do burmistrza o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Taki termin umożliwia uwzględnienie tych wniosków na etapie przygotowania budżetu gminy.


ostatnia aktualizacja: 2009-07-23 11:41
skok do góry strony


Dostępne kategorie:
 Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Wręczyca Wielka
 Fundusz Sołecki
 Wzór wniosku o Fundusz sołecki
 Zestawienie Fundusz Sołecki dla sołectw

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"