nagłówek serwisu
województwo śląskie, powiat kłobucki wyślij list z programu pocztowego
5 Grudnia 2022   imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert
LINK: BIP
KALENDARZ
  Konkursy dla organizacji poząrzadowych

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny- Ramża- ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015.

1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

2. Adresaci konkursu:
- Młode podmioty: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
- Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Dotacje można przeznaczyć na dwa rodzaje projektów:
a) na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyki i krajoznawstwa,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
- zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
- adaptacji lokalu,
- podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
- osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
- poszerzenia zakresu świadczonych usług,
- pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.
 

4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:      10 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/Ogloszenie-o-konkursie-09-03-2015/

ostatnia aktualizacja: 2015-03-12 12:30
skok do góry strony

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu - Sport Wszystkich Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”
Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku (link: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).  Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1) Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze  i otyłości  u dzieci i młodzieży.
2)  Wspieranie  projektów  w   zakresie  podnoszenia  kompetencji  nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży.
3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe (dodatkowy nabór w zakresie tego zadania wynika z braku rozstrzygnięcia).

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do dnia 13 marca 2015 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 31 marca 2015 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

ostatnia aktualizacja: 2015-03-05 09:32
skok do góry strony

Nabór wniosków Wolontariat Rodzinny
Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny. Nabór potrwa do końca marca 2015. Więcej informacji na stronie www.wolontariatrodzinny.pl

ostatnia aktualizacja: 2015-03-04 09:56
skok do góry strony

Nabór wniosków Fundacja Kronenberga
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości Najbliższe terminy składania wniosków: - od 2 marca do 27 marca 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 27 maja 2015 r. - od 7 września do 2 października 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 25 listopada 2015 r. W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym. Szczegóły na stronie http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski

ostatnia aktualizacja: 2015-02-13 14:58
skok do góry strony

Nabór na warsztaty szkoleniowe.
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych
"Warsztaty dla osób działających na rzecz rozwoju działalności wiejskich". Więcej na stronie http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/184-nowy-nabor-na-warsztaty-szkoleniowe

ostatnia aktualizacja: 2015-02-09 14:44
skok do góry strony

Konkurs Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu 2015
Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego Termin składania ofert: od 9-2-2015 do 10-4-2015 Pełna treść ogłoszenia http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=636&id_menu=645

ostatnia aktualizacja: 2015-02-09 14:32
skok do góry strony

Konkurs w ramach Programu "Równać Szanse 2015"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursie o dotacje w wysokości 40.000 zł mogą się ubiegać organizacje z małych miejscowości tj. do 20 tys. mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku, o godzinie 12:00.

Więcej na stronie http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1879  ostatnia aktualizacja: 2015-02-02 14:04
skok do góry strony

Ogłoszenie O Otwartym Konkursie Ofert ASOS 2014-2020 Edycja 2015
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ? edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP; ? podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszeniu-o-otwartym-konkursie-ofert-asos-2014-2020-edycja-201/

ostatnia aktualizacja: 2015-01-28 15:07
skok do góry strony


Dostępne kategorie:
 Konkursy dla organizacji poząrzadowych

wersja strony do wydruku
Aktualizacja: Urząd Gminy Wręczyca Wielka Zarządzanie Serwisem | Pomoc Copyright © 2006 by UG Wręczyca Wielka | Design & engine by "Akcess-Net"